Kancelaria rozwodowa

Rozwód Wrocław, Prawnik - Adwokat rozwodowy Wrocław

Jako kancelaria rozwodowa działająca m. in. na terenie Wrocławia zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Stanowimy grupę prawników rozwodowych specjalizujących się w prawie rodzinnym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.  Udzielamy porad prawnych jak i reprezentujemy klientów w sądzie. Za główny cel stawiamy sobie możliwie szybie zakończenie postępowania rozwodowego z jednoczesnym pełnym uregulowaniem sytuacji rozwiedzionych małżonków. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter „spraw rozwodowych” współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin – terapeuta, pedagog, psycholog. Stawiając sobie za cel przyśpieszenie prowadzonych spraw, posiadamy w zespole wykwalifikowanych mediatorów, którzy służą Państwu pomocą. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. 

Adwokat rozwodowy Wrocław – dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Z naszego doświadczenia wiemy, iż pomoc adwokata w sprawie rozwodowej ma dwojaki charakter. W pierwszej kolejności, jako specjalista w zakresie stosowania prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej, dobry adwokat rozwodowy dokonuje oceny sytuacji Klienta kancelarii w relacji do jego oczekiwań, znajdujących wyraz w zajętym stanowisku procesowym. Ustalenie istotnych okoliczności, z uwagi na delikatny charakter materii, wymaga niekiedy długotrwałych  rozmów  z Klientem czy też kilkukrotnych spotkań. Na tym etapie adwokat dokonuje wyboru taktyki procesowej, stosownie do okoliczności przedstawionych przez Klienta. Następnie reprezentuje go przed sądem I i II instancji, sporządzając pozew rozwodowy, inne pisma procesowe, środki zaskarżania, ewentualnie uczestniczy również w mediacji. Działania dobrego adwokata rozwodowego mają doprowadzić do ukształtowania treści prawomocnego wyroku rozwodowego zgodnie z interesem Klienta. Drugą istotną rolą adwokata w tego typu sprawach niewątpliwie jest  swoiste wsparcie psychologiczne, którego w tych sprawach oczekuje Klient,         z uwagi na jego sytuację życiową i stres związany z sytuacją rozwodu. Tym niemniej, dostrzegając konieczność udzielenia dodatkowej  profesjonalnej pomocy psychologicznej, nasza kancelaria umożliwia także dostęp do profesjonalnych terapeutów, którzy  w odpowiednim zakresie                są w stanie udzielić naszym Klientom profesjonalnego wsparcia psychologicznego.  

Naszą kancelarię wyróżnia:  

 • szybkość działania,
 • optymalny dobór taktyki procesowej do sytuacji naszego Klienta,
 • przeszło 10 – letnie doświadczenie w sprawach rozwodowych, 
 • wysoka skuteczność w reprezentowanych sprawach,  
 • wsparcie specjalistów z innych dziedzin pomocnych w sprawach rodzinnych (mediator, psycholog, terapeuta, pedagog),
 • zaangażowanie oraz czas jaki poświęcamy na indywidualne rozmowy z Klientem – wymaga tego naszym zdaniem specyfika spraw rozwodowych,  
 • lubimy wyzwania, dlatego szczególną satysfakcję  daje nam wygrana w sprawach trudnych tj. gdzie sytuacja naszego Klienta w ocenie prawnej wydaje się szczególnie niekorzystna,

Decyzja o rozwodzie. Co należy wiedzieć.

Podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa jest decyzją która zapada po długim namyśle. Nie ulega wątpliwości, że wpływa ona zasadniczo na nasze życie w wielu aspektach. Tym niemniej należy przestrzegać przed pochopnym kierowaniem sprawy rozwodowej do sądu, bądź to pod wpływem impulsu, bądź też bez rozważenia własnej sytuacji majątkowej i życiowej. Bowiem podjecie tak ważnej decyzji winno zapaść po rozważeniu „za i przeciw”. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy w trakcie procesu rozwodowego okazuje się, iż strony w dalszym ciągu żywią do siebie „głębokie uczucia”, czy też w dalszym ciągu utrzymują „więź fizyczną”. Dlatego w sytuacji braku zrozumienia własnych potrzeb przez klienta, zalecamy kontakt z terapeutą rodzin bądź psychologiem współpracującym z kancelarią. Bowiem podstawowym założeniem stworzonej kancelarii rozwodowej jest to, aby nasz Klient uzyskując rozwód, samodzielnie i z pełną świadomością podjął decyzję o rozwodzie oraz, aby ta decyzja była „decyzją dojrzałą”.

Co należy przygotować przed wizytą w naszej kancelarii?

Przed pierwszą wizytą w kancelarii rozwodowej można uzyskać dokumenty niezbędne do wniesienia sprawy rozwodowej – pozwu rozwodowego tj. :

 • odpis skrócony bądź zupełny aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci stron,

Dodatkowo jako ewentualny dowód w sprawie można przedstawić prawnikowi kancelarii rozwodowej :

 • różnego rodzaju dokumenty – listy, odpisy wyroków, wydruki korespondencji e- mailowej, komunikatorów społecznościowych, sms itp,
 • informację o dochodach z miejsca pracy, zeznania podatkowe (np. PIT – 37)
 • faktury, paragony fiskalne, wydruki przelewów bankowych – poświadczające wysokość kosztów utrzymania małżonka i małoletnich dzieci.
 • nagrania audio- video, zdjęcia ,
 • dokumentacje medyczną, w tym np. obdukcję obrażeń ciała .
 • Wskazane jest również rozważenie listy świadków, których będziemy chcieli powołać w sprawie i którzy złożą zeznania na okoliczności istotne z punktu widzenia naszych żądań procesowych.

Rozwód z winy czy bez orzekania o winie? Dlaczego żąda się „orzeczenia o winie” w sprawie rozwodowej

Główną przyczyną żądana „uznania winy” jednego z małżonków w rozkładzie pożycia jest kwestia alimentacyjna pomiędzy byłymi małżonkami po rozwodzie. Bowiem małżonek niewinny ma prawo do żądania „alimentów” od małżonka uznanego za „wyłącznie winnego”, nawet w sytuacji gdy małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku. Jednak warunkiem przyznania tych alimentów jest to, aby orzeczenie rozwodu powodowało „istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka, który żąda alimentów na swoją rzecz (małżonka, który nie ponosi winy). W tym zakresie alimenty te mają charakter swoistej kary dla małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia. Jednocześnie, uzyskanie orzeczenia o winie w wyroku rozwodowym, może także wpływać na możliwość żądania przez drugiego z małżonków ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, w odrębnej sprawie sądowej o podział majątku wspólnego. Jednak sytuacja ta może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji przypisania przez „sąd rozwodowy” określonych zawinionych przyczyn rozkładu pożycia takich jak nieróbstwo, nałogowy hazard, zaniedbywanie rodziny.

W tym miejscu należy wskazać, iż w orzecznictwie sądowym nie ma rozróżnienia na pojęcie winy mniejszej lub większej. Nawet w przypadku udowodnienia tej winy w relacji 10 % jeden z małżonków i 90 % drugiego z małżonków prawidłowo orzekający sąd winien orzec winę obopólną. Oczywiście kwestia wykazania winy współmałżonka w rozkładzie pożycia wymaga udowodnienia tej okoliczności za pomocą środków dowodowych, a w konsekwencji przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków, dokumentów, co z oczywistych względów wydłuża proces rozwodowy. Dobry adwokat rozwodowy powinien dokonać oceny kwestii winy w relacji do informacji przedstawionych przez klienta oraz posiadanego materiału dowodowego.

Pojęcie winy w sprawach rozwodowych odnosi się do małżonka który naruszył prawa i obowiązki małżonków wskazanych w art 23 kro tj. obowiązek pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Do najczęściej występujących przyczyn zawinionych należą: zdrada małżeńska, chorobliwa zazdrość, opuszczenie współmałżonka, pijaństwo, agresja, odmowa pożycia fizycznego, nieróbstwo, nałogowy hazard.

Natomiast na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, co niewątpliwie przyśpiesza postępowanie rozwodowe. Dlatego odpowiedź na pytanie czy żądać winy małżonka, czy rozwodzić się „za porozumieniem stron” powinna zapaść po rzetelnej konsultacji z adwokatem rozwodowym i rozważeniem „za i przeciw” takiej decyzji. Nie jest wskazana (aczkolwiek dopuszczalna ) zmiana stanowiska w tym zakresie po rozpoczęciu procesu. Dlatego żądanie orzeczenia rozwodu „bez orzekania o winie”, ma sens wyłącznie w sytuacji akceptacji drugiego współmałżonka dla tej formy orzeczenia w przyszłym procesie rozwodowym.

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Należy pamiętać, iż  w sprawie rozwodowej możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków (zarówno w całości jak i w części np. mieszkania). Jednakże warunkiem wydania rozstrzygnięcia w tej kwestii jest, aby nie spowodowało to „nadmiernej zwłoki” w postępowaniu. W praktyce oznacza to, że między stronami nie ma sporu co do składu, wartości i sposobu podziału  tego majątku oraz, że  istnieje porozumienie obu stron procesu co do sposobu podziału. Może ono nastąpić zarówno na etapie przedsądowym  jak i w sądzie, również w ramach przeprowadzonej mediacji. Podział majątku wspólnego dokonany w sprawie  rozwodowej niewątpliwie jest korzystny dla obu małżonków od strony ostatecznych kosztów finansowych jego przeprowadzenia. Może również doprowadzić  do znalezienia kompromisu i uzgodnienia spornych kwestii przez strony w pozostałych  aspektach procesu (alimenty, władza rodzicielska), a w konsekwencji  doprowadzić do „ugodowego zakończenia sprawy rozwodowej” i uzyskania tzw. „szybkiego rozwodu”. 

Mediacja w sprawie rozwodowej

Jako kancelaria rozwodowa, szczególną  rolę przywiązujemy do instytucji mediacji. Wynika to z faktu, iż po pierwsze skutecznie przeprowadzona mediacja znacząco wpływa na szybsze zakończenie „sprawy rozwodowej”. Po drugie ustalone w drodze mediacji porozumienie co do spornych kwestii np. „władzy rodzicielskiej”, czy „kontaktów z dziećmi” jak wynika z doświadczenia zwiększa szanse załagodzenia sporu i dotrzymana umowy mediacyjnej  na przyszłość, w przeciwieństwie do arbitralnego orzeczenia sądu. Należy podkreślić, iż  zgodnie z przepisami procedury cywilnej sąd może skierować rozwodzących się małżonków „do mediacji” na każdym etapie sprawy w celu rozstrzygnięcia  kwestii spornych . Zawarta ugoda podlega kontroli sądu. Co istotne mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Oczywiście mediacja  jest  możliwa również na etapie przed wniesieniem sprawy do sądu. W takiej sytuacji ustalenia przyjęte przez strony mogą zostać w całości zaakceptowane przez sąd, co pozwoli niekiedy zakończyć sprawę rozwodową na pierwszym wyznaczonym terminie, a w konsekwencji „stanowić drogę” aby uzyskać tzw. „szybki rozwód”.  Należy pamiętać, iż  przypadku braku wypracowania porozumienia w trybie postępowania mediacyjnego, wszelkie okoliczności ujawnione na etapie mediacji, w tym stanowiska stron (propozycje ugodowe, oświadczenia stron) są objęte tajemnicą mediacji i nie mogą być ujawniane w procesie rozwodowym. Reasumując wbrew częstym opinią, profesjonalnie przeprowadzone postępowania mediacyjne może stanowić skuteczną formę szybszego zakończenia sprawy rozwodowej. Oczywiście ostateczna decyzja o skierowaniu bądź tez zaniechania postępowania mediacyjnego należy do Klienta, którą podejmuje w konsultacji z prawnikiem naszej kancelarii. W tym zakresie wymagana jest zgoda drugiej strony dla przeprowadzenia mediacji. 

Rozwód we Wrocławiu – jak przebiega cały proces?     

Sprawy rozwodowe, z uwagi na decyzję ustawodawcy, toczą się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, a apelacje od wyroków tych sądów rozstrzyga Sąd Apelacyjnym we Wrocławiu, zatem sprawy te rozstrzygają sądy wyższej instancji niż Sąd Rejonowy. Z uwagi na charakter poruszanych spraw np. pożycie intymne, opieka nad dziećmi, toczą się one z wyłączeniem jawności, co oznacza, iż odbywają się bez udziału publiczności. Kolejną istotną odmiennością, względem zwykłych spraw cywilnych, jest brak możliwości przesłuchiwania dzieci stron procesu    w charakterze świadków do momentu ukończenia przez nich 17 lat . Wynika to z woli ustawodawcy który uznał, że dzieci stron nie powinny bezpośrednio  uczestniczyć w sporze sądowy swoich rodziców.  Czas trwania procesu w dużej mierze zależy od stanowiska stron. Przy zgodnym stanowisku możliwe jest zakończenie sprawy już na pierwszej wyznaczonej rozprawie. Natomiast  w sprawach stron o sprzecznych stanowiskach sprawa rozwodowa w sądzie I i II instancji może trwać łącznie od 2 do 3 lat. 

Ile kosztuje sprawa rozwodowa we Wrocławiu

Opłata sądowa za wniesienie sprawy o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Obowiązek jej uiszczenia ciąży na powodzie, a więc osobie która wnosi pozew rozwodowy. Należy ją uiścić wraz z wniesieniem  pozwu na rachunek bankowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Oczywiście strona którą znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o jej zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym kosztów opłaty sądowej.  W tym zakresie wymagane jest złożenie w sądzie wypełnionego formularza urzędowego dostępnego na portalach sądów powszechnych o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach. Oczywiście w trakcie procesu może pojawić się obowiązek uiszczenia dodatkowych kosztów procesu takich jak koszty biegłych sądowych, stawiennictwa świadków itp. O kosztach tych orzeka sąd w wyroku kończącym postępowanie w danej instancji,  tym niemniej jak wynika z dotychczasowej praktyki koszty te nie są znaczące. 

Natomiast kwestia wysokości wynagrodzenia za prowadzenia sprawy rozwodowej przez naszą kancelarię jest kwestią indywidualnie ustalaną z Klientem. Do zasadniczych czynników wpływających na wysokość proponowanego przez nas wynagrodzenia należą kwestie wpływające na długość prowadzonego procesu oraz charakter stawianych żądań (np. orzekanie winy, rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wysokość zadań alimentacyjnych, podział majątku wspólnego byłych małżonków). Wpływ na wysokość  honorarium naszej kancelarii ma również ocena sytuacji procesowej reprezentowanej strony, w relacji do jej oczekiwań względem wydanego wyroku rozwodowego, a więc faktyczny poziomu trudności sprawy dla strony reprezentowanej przez naszą kancelarię. Dlatego wszelkie ustalenia dotyczące honorarium za prowadzoną sprawa mają miejsce po wstępnym rozpoznaniu sprawy. Natomiast średni koszt porady prawnej wynosi od 200 do 300 zł. Istnieje także możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. 

Prawnik, Adwokat Rozwodowy Wrocław

Pl. Solidarności 1/3/5 lok 516,

53 -661 Wrocław

tel: +48 730 320 400

 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie jest firma KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Jan Frątczak, 95-100, Zgierz, ul. Długa 44/45 lok.9. NIP 732-178-18-32. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.